Pandemi Koşullarına Uygun Teorik ve Uygulumalı Moleküler Genetik Kursu Düzenlendi
Pandemi Koşullarına Uygun Teorik ve Uygulumalı Moleküler Genetik Kursu
Pandemi Koşullarına Uygun Teorik ve Uygulumalı Moleküler Genetik Kursu
Merkezimiz Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Öğrenci ve Personelin İhtiyacını Karşılamak Üzere Dezenfektan Üretti
Duyusal Analiz Hazırlık Aşaması
II. Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Kursu
Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu
MALDI TOF/TOF-MS Biotyper Mikrobiyoloji Temel Eğitim Kursu
Kurs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

Dil Değiştirici TR

 

ANALİZ ÜCRETLERİ
FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER Ücret (TL)
Kırılma İndisi Tayini (Refraktometre) 20
pH Tayini 20
Nem/Kuru Madde Tayini 30
Kül Tayini 50
Ham Protein Tayini (Kjeldahl) 130
Yağ Tayini (Soxhlet ) 200
Su Aktivitesi Tayini 20
Duyusal Analiz Laboratuvarı Kullanımı Ücretsiz*
*: Eğitim öğretim amaçlı ders kapsamında ve Üniversitemiz personeli tarafından yapılan araştırmalarda
 
SU VE ATIKSU ANALİZLERİ Ücret (TL)
Toplam Civa (Hg)* 150
Organik Halojenler (TOX)* 130
Organik Halojenler (AOX)* 150*
*: Her deney için iki kolon kullanılmaktadır. Kullanılan kolonlar ayrıca ücretlendirilecektir.
 
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER(1) 
TEMPO CİHAZI İLE MİKROORGANİZMA SAYIMI Ücret (TL)
Enterobacteriaceae Sayımı* 300
Escherichia coli Sayımı* 300
Laktik Asit Bakteri Sayımı* 320
Staphylococucs aureus Sayımı* 300
Toplam Koliform Sayımı* 300
Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı* 300
Bacillius cereus Sayımı* 320
Maya ve Küf Sayımı* 300
*: Ücretler en az 25 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 25’ten az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.
 
VIDAS CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER Ücret (TL)
E. coli O157 Aranması* 360
E. coli O157 H7 (ECPT) Aranması* 370
Stafilokokal Enterotoksin Aranması* 400
Listeria aranması** 330
Listeria monocytogenes Aranması** 360
Salmonella Aranması** 360
*: Ücretler en az 15 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 15’ten az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.
**: Ücretler en az 30 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 30’dan az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.
 
VITEK CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER Ücret (TL)
Bacillus Tanımlanması* 330
Corynebacteria Tanımlanması* 350
Gram-Negatif Bakteri Tanımlanması* 330
Gram-Pozitif bakteri Tanımlanması* 330
Maya Tanımlanması* 330
Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri* 360
*: Ücretler en az 10 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 10’dan az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.
(1) :TEMPO, VIDAS ve VITEK Cihazı ile yapılan mikrobiyolojik analizlerde kullanılacak kit ve safların müşteri tarafından sağlanması durumunda analiz ücreti, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek indirim uygulanarak yapılacaktır.
 
KLASİK YÖNTEMLE YAPILAN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER(1) Ücret (TL)
Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı (TS EN ISO 4833-1) 180
Enterobacteriacea Sayımı (ISO 21528-2) 180
Koliform Bakteri Sayımı (ISO 4832) 180
E. coli Sayımı (Katı Besiyerinde) (TS ISO 16649-2) 180
E. coli Sayımı (EMS Yöntemi) (TS ISO 7251) 270
L. monocytogenes Aranması (EN/ISO 11290-1) 300
Salmonella spp. Aranması (TS EN ISO 6579-1) 300
Koagülaz Pozitif Stafilokok Sayımı (TS EN ISO 6888- 1/A1) 300
Maya ve Küf Sayımı (TS ISO 21527-1 ve TS ISO 21527-2) 170
Koliform Bakteri ve E. coli Aranması (TS EN ISO 9308-1) 170
Bağırsak Enterokoklarının Sayımı (TS EN ISO 7899-2) 170
Sterilite Kontrolü (30°C de 15 gün inkübasyon) 180
Sterilite Kontrolü (55°C de 7 gün inkübasyon) 150
Toplam Laktik Asit Bakterisi Sayımı 230
Streptococcus spp. Sayımı 300
(1): Mikrobiyolojik analiz için örnek gönderilmeden önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.
 
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANALİZLERİ Ücret (TL)
Agaroz Jel Elektroforez + Görüntüleme (1-9 örnek için) 600
Nanodrop (DNA/RNA/Protein Miktar Tayini; 2 μL örnekte) 25
Gradient PCR Günlük Kullanım 75
Gradient PCR Run Başına Saatlik Kullanım 30
qPCR Günlük Kullanım 150
qPCR Run başına saatlik Kullanım 25
DDPCR (PCR Çoğaltma+ Droplet İşaretleyici+ Droplet Okuyucu) Günlük Kullanım 200
Jel / Membran Görüntüleme (Her bir jel için) 25
Toplam Protein Miktarı Tayini (BCA, Bradford, Warburg) 100
SDS-PAGE Elektroforez - Gradiyent Jel +CBB boyama (1-9 örnek) 600
SDS-PAGE Elektroforez - %8-12 Jel +CBB boyama (1-9 örnek) 400
Western Blot (Semi-Dry ile) (1-9 örnek)* 400
Western Blot (Semi-Dry ile) + İmmünblotting (1-9 örnek)** 600
Total Protein İzolasyonu 400
* SDS - PAGE fiyata dâhil değildir.
** Protein çalışmalarında kullanılacak "antikorlar" müşteri tarafından sağlanır.
 
NGC PROTEİN KROMATOGRAFİSİ SİSTEMİ Ücret (TL)
NGC (Next Generation Chromatography) Cihaz Kullanım (1 saat) 70*
Yöntem Geliştirme **
* Kolon ve kimyasallar müşteri tarafından sağlanır.
** Fiyat Merkezle görüşülerek belirlenecektir. 
 
MALDI TOF/TOF MS (KÜTLE SPEKTROMETRESİ) Ücret (TL)
Proteomiks Çalışmaları 300*
* Örnekler saf protein olmalıdır. Tüm örnekler “sequencing grade” tripsin ile digest edildikten sonra cleanup yapılıp çökelti şeklinde teslim edilmelidir. Saflaştırma ve digest işlemlerinden kaynaklanan hatalı sonuçlardan Merkezimiz sorumlu değildir.
 
MALDI-TOF/TOF MS BİOTYPER SİSTEMİ İLE MİKROORGANİZMA TANIMLAMA
  Örnek Sayısı Ücret
(TL)
Bakteri Tanımlama 1-20 Arası 110
21-40 Arası 90
41-60 Arası 85
61-80 Arası 75
81-120 Arası 70
121-240 Arası 55
240-384 Arası 40
Maya / Küf Tanımlama  1-20 Arası 165
21-40 Arası 115
41-60 Arası 100
61-80 Arası 90
81-120 Arası 75
121-240 Arası 70
240-384 Arası 55
*: Örnek sayısı aralığında fiyatlandırılan örneklerin tek seferde Merkeze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde tek seferde araştırmacı tarafından gönderilen örnek sayısı üzerinden yeniden fiyatlandırma yapılacaktır.
 
NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) ANALİZLERİ* Ücret (TL)
1H (Proton) Spektrumu (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek) 100
1H (Proton) Spektrumu (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)*** 70
D2O-Değiştirme Spektrumu 100
13C (Decoupled) Spektrumu (3 saate kadar) (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek) 120
13C (Decoupled) Spektrumu  (3 saate kadar) (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)*** 90
1H (Proton) Spektrumu+ 13C (Decoupled) Spektrumu (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek) 100
1H (Proton) Spektrumu+ 13C (Decoupled) Spektrumu (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)*** 70
13C DEPT Spektrumu (3 saate kadar) (45o, 90o, 135o' den bir tanesi) 120
13C DEPT Spektrumu (3 saate kadar) (45o, 90o, 135o 'in hepsi) 300
13C ve DEPT (45o, 90o, 135o' den bir tanesi) (Maksimum 12 saat) 300
NOESY-2D Spektrumu 120
APT Spektrumu 100
COSY-2D Spektrumu 100
TOCSY-2D Spektrumu 170
31P Spektrumu 120
19F Spektrumu 120
11B Spektrumu  120
*: D2O, DMSO-d6 ve CDCl3 çözücüleri dışındaki çözücüler müşteri tarafından karşılanır. Çözücü müşteri tarafından karşılandığı takdirde numune başına 10 TL indirim uygulanır. Bileşiğin hangi çözücüde çözüneceği müşteri tarafından belirtilmelidir.
**: Çözücüsüz numuneler için verilen analiz ücretidir. D2O, DMSO-d6 ve CDCl3 çözücüleri Merkez tarafından karşılanır.
***Örnek sayısı aralığında fiyatlandırılan örneklerin tek seferde Merkeze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde tek seferde araştırmacı tarafından gönderilen örnek sayısı üzerinden yeniden fiyatlandırma yapılacaktır.
 
ULTRA HPLC ANALİZLERİ Ücret (TL)
Kantitatif analiz 1-4 Bileşen 100
Kantitatif analiz 5-10 Bileşen 130
Kantitatif analiz 11-15 Bileşen 150
Floresans dedektör/ECD + Türevlendirme* 200
Yöntem Geliştirme** 2000-5000
*Türevlendirme ajanı müşteri tarafından sağlanır, analiz detaylarına göre fiyatlandırma yapılır. 
**Merkezimizde ilk kez yapılacak olan analizler ve özel talep doğrultusunda yapılan analizler için zorunludur.
** Fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir.
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.
 
GC-MS ANALİZLERİ Ücret (TL)
GC-MS Kalitatif Analizi 150
GC-MS Kantitatif Analizi* 180*
Uçucu yağ bileşenleri, % Miktarı 200
GC-FID Kalitatif Analizi 170
GC-FID Kantitatif Analizi* 200*
Yağ Asit Analizi 250
Numune Hazırlama 50-400
Yöntem Geliştirme** **
Head-Space GC-MS Kalitatif 150
Head-Space GC-MS Kantitatif  170
Termal Desorber GC-MS Kalitatif 160
Termal Desorber GC-MS Kantitatif 190
Kütüphane Tarama Numune Başına 50
*: Standartlar müşteri tarafından temin edilecektir.
**: İstenen analit / analitlere göre fiyat değişebilir, fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir.
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.
 
İYON KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ Ücret (TL)
Anyonlar (Su ve Atıksu için) (F-, Cl-, NO2-, NO3-, Br-, SO4-2, PO4-3) 200
NO2-, NO3- (Et ve et ürünleri için) 200
Katyonlar (Su ve Atıksu için) (Ca+2, Mg+2, Li+, NH4+, K+, Na+) 200
Yöntem Geliştirme*  
Numune Hazırlama 40
* İstenen analit / analitlere göre fiyat değişebilir. Fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir.
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.
 
UV-VIS SPEKTROMETRİK ANALİZLER Ücret (TL)
Spektrum Taraması 40
Kantitatif Analiz 30
 
MALZEME ANALİZLERİ (INSTRON 8801 100 kN) Ücret (TL)
Çekme Deneyi* 100
Basma Deneyi* 100
Yorulma Deneyi* 250 / Gün
3 Nokta Eğme Deneyi 100
4 Nokta Eğme Deneyi 100
Yorulma Çatlak İlerleme Deneyi 50 / Saat
*: Özel sıcaklık koşullarında (-80°C ve 250°C) yapılan deneyler için %50 fiyat artışı uygulanır.
 
MİKROSERTLİK ÖÇLÜMÜ Ücret (TL)
Mikro Sertlik Ölçümü ve Görüntüleme 60
 
CİHAZ KULLANIM ÜCRETLERİ Ücret (TL)
Fermentör Kurulumu (Sterilizasyon dâhil)* 600
Fermentör (Günlük)* 400
Döner Buharlaştırıcı (1 saat) 20
İnkübatör (1 gün) 40
Etüv (1 gün) 40
Kül Fırını (1 saat) 40
Ultra Santrifüj (400.000 x g) (1 saat) 60
Soğutmalı Santrifüj (1 saat) 50
Liyofilizatör (Günlük) 200
Floresan Işık Mikroskopu Görüntüleme (1 saat) 100
Işık Mikroskobu Görüntüleme (1 saat) 40
Stereo Mikroskobu Görüntüleme (1 saat) 40
Otoklav (121°C’de, 15 dakika) 20 / Süreç
Saf Su (1 L) 3
Ultra Saf Su (Deiyonize su) (1 L) 5
Spektrofotometre (1 saat) 30
Ultrasonik su banyosu (1 saat) 20
Su banyosu (1 saat) 20
*: Fermentör ile yapılacak uzun süreli, proje ve lisansüstü tez çalışmalarında cihaz kullanım bedeli Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile bir program dâhilinde indirimli olarak yeniden belirlenecektir.
 
NUMUNE SAKLAMA Ücret (TL)
0-4°C Saklama (1 gün) 20
-20°C Saklama (1 gün) 20
-80°C Saklama (1 gün) 30
 
LABORATUVAR ALANI VE BENÇ KULLANIMI
Laboratuvar kullanım bedeli olarak temel laboratuvar cihazları (tartım cihazı, pH metre, çeker ocak, inkübatör, vorteks, manyetik karıştırıcı, saf su) dâhil, araştırmada kullanılacak tüm sarf malzemeleri talep eden araştırıcı tarafından karşılanmak koşuluyla, 2 metrelik tezgâh (benç) kullanım bedeli aylık 1000 TL'dir.
Sadece 2 metrelik tezgâh (benç) kullanım bedeli aylık 400 TL'dir.
   
GENEL BİLGİLER
Fiyatlar tek analiz için geçerlidir. Paralel analizlerde her ölçüm ayrıca fiyatlandırılır.
Numune hazırlama, yöntem geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları için merkez ile görüşülmelidir.
Protokollere dayalı analizlerde özel şartlar uygulanabilir, ancak protokollerde belirlenen analizlere uygulanan indirim diğer indirimleri kapsamaz.
Analiz ücretlerine %18 KDV dâhil değildir.
    
Ödemenin yapılacağı Hesap bilgileri:  
BAİBÜ Döner Sermayesi Ziraat Bankası, Bolu Şubesi  
IBAN No: TR93 0001 0025 6447 0347 74 5015  
Açıklama: BETUM - Analiz Hizmet Bedeli  

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016