Merkezimiz Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Öğrenci ve Personelin İhtiyacını Karşılamak Üzere Dezenfektan Üretti
Duyusal Analiz Hazırlık Aşaması
II. Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Kursu
2-3 Eylül 2019 II. MALDI TOF-MS Biotyper Uygulamalı Eğitim Kursu: Mikroorganizma Tanısı Kursu
4-6 Eylül 2019 I. Teorik ve Uygulamalı Elektroforez Kursu
M7-9 Ekim 2019 II. Teorik ve Uygulamalı Kromotografi Eğitim Kursu (UHPLC, GC-MS ve IC)
Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu
MALDI TOF/TOF-MS Biotyper Mikrobiyoloji Temel Eğitim Kursu
Kurs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

 

 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER

Ücret
(TL)

Kırılma İndisi Tayini (Refraktometre)

15

pH Tayini

15

Nem/Kuru Madde Tayini

15

Kül Tayini

25

Ham Protein Tayini (Kjeldahl)

65

Yağ Tayini (Soxhlet )

100

Su Aktivitesi Tayini

15

Duyusal Analiz Laboratuvarı Kullanımı

Ücretsiz*

*: Eğitim öğretim amaçlı ders kapsamında ve Üniversitemiz personeli tarafından yapılan araştırmalarda

 

SU VE ATIKSU ANALİZLERİ

Ücret
(TL)

Toplam Civa (Hg)*

75

Organik Halojenler (TOX)*

65

Organik Halojenler (AOX)*

75*

*: Her deney için iki kolon kullanılmaktadır. Kullanılan kolonlar ayrıca ücretlendirilecektir.

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER(1) 

TEMPO CİHAZI İLE MİKROORGANİZMA SAYIMI

Ücret
(TL)

Enterobacteriaceae Sayımı*

190

Escherichia coli Sayımı*

190

Laktik Asit Bakteri Sayımı*

210

Staphylococucs aureus Sayımı*

190

Toplam Koliform Sayımı*

190

Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı*

190

Bacillius cereus Sayımı*

210

Maya ve Küf Sayımı*

190

*: Ücretler en az 25 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 25’ten az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.

 

VIDAS CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER

Ücret
(TL)

E. coli O157 Aranması*

240

E. coli O157 H7 (ECPT) Aranması*

250

Stafilokokal Enterotoksin Aranması*

270

Listeria aranması**

220

Listeria monocytogenes Aranması**

240

Salmonella Aranması**

240

*: Ücretler en az 15 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 15’ten az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.

**: Ücretler en az 30 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 30’dan az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.

 

VITEK CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER

Ücret
(TL)

Bacillus Tanımlanması*

220

Corynebacteria Tanımlanması*

230

Gram-Negatif Bakteri Tanımlanması*

210

Gram-Pozitif bakteri Tanımlanması*

210

Maya Tanımlanması*

240

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri*

240

*: Ücretler en az 10 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 10’dan az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.

(1) :TEMPO, VIDAS ve VITEK Cihazı ile yapılan mikrobiyolojik analizlerde kullanılacak kit ve safların müşteri tarafından sağlanması durumunda analiz ücreti, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek uygulanacaktır.

 

KLASİK YÖNTEMLE YAPILAN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER(1)

Ücret
(TL)

Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı (TS EN ISO 4833-1)

120

Enterobacteriacea Sayımı (ISO 21528-2)

120

Koliform Bakteri Sayımı (ISO 4832)

120

E. coli Sayımı (Katı Besiyerinde) (TS ISO 16649-2)

120

E. coli Sayımı (EMS Yöntemi) (TS ISO 7251)

175

L. monocytogenes Aranması (EN/ISO 11290-1)

200

Salmonella spp. Aranması (TS EN ISO 6579-1)

200

Koagülaz Pozitif Stafilokok Sayımı (TS EN ISO 6888- 1/A1)

190

Maya ve Küf Sayımı (TS ISO 21527-1 ve TS ISO 21527-2)

110

Koliform Bakteri ve E. coli Aranması (TS EN ISO 9308-1)

110

Bağırsak Enterokoklarının Sayımı (TS EN ISO 7899-2)

110

Sterilite Kontrolü (30°C de 15 gün inkübasyon)

120

Sterilite Kontrolü (55°C de 7 gün inkübasyon)

90

Toplam Laktik Asit Bakterisi Sayımı

150

Streptococcus spp. Sayımı

200

(1): Mikrobiyolojik analiz için örnek gönderilmeden önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANALİZLERİ

Ücret
(TL)

Agaroz Jel Elektroforez + Görüntüleme (1-9 örnek için)

300

Nanodrop (DNA/RNA/Protein Miktar Tayini; 2 μL örnekte)

15

Gradient PCR Günlük Kullanım

50

Gradient PCR Run Başına Saatlik Kullanım

15

qPCR Günlük Kullanım

100

qPCR Run başına saatlik Kullanım

15

DDPCR (PCR Çoğaltma+ Droplet İşaretleyici+ Droplet Okuyucu) Günlük Kullanım

100

Jel / Membran Görüntüleme (Her bir jel için)

15

Toplam Protein Miktarı Tayini (BCA, Bradford, Warburg)

50

SDS-PAGE Elektroforez - Gradiyent Jel +CBB boyama (1-9 örnek)

300

SDS-PAGE Elektroforez - %8-12 Jel +CBB boyama (1-9 örnek)

200

Western Blot (Semi-Dry ile) (1-9 örnek)*

200

Western Blot (Semi-Dry ile) + İmmünblotting (1-9 örnek)**

300

Total Protein İzolasyonu

200

* SDS - PAGE fiyata dâhil değildir.

** Protein çalışmalarında kullanılacak "antikorlar" müşteri tarafından sağlanır.

 

NGC PROTEİN KROMATOGRAFİSİ SİSTEMİ

Ücret
(TL)

NGC (Next Generation Chromatography) Cihaz Kullanım (1 saat)

35*

Yöntem Geliştirme

**

*Kolon ve kimyasallar müşteri tarafından sağlanır.

** Fiyat Merkezle görüşülerek belirlenecektir.

 

MALDI TOF/TOF MS (KÜTLE SPEKTROMETRESİ)

Ücret
(TL)

Proteomiks Çalışmaları

150*

*: Örnekler saf protein olmalıdır. Tüm örnekler “sequencing grade” tripsin ile digest edildikten sonra cleanup yapılıp çökelti şeklinde teslim edilmelidir. Saflaştırma ve digest işlemlerinden kaynaklanan hatalı sonuçlardan Merkezimiz sorumlu değildir.

 

MALDI-TOF/TOF MS BİOTYPER SİSTEMİ İLE MİKROORGANİZMA TANIMLAMA

 

Örnek Sayısı*

Ücret**
(TL)

Bakteri Tanımlama

1-20 Arası her örnek

70

21-40 Arası her örnek

60

41-60 Arası her örnek

55

61-80 Arası her örnek

50

81-120 Arası her örnek

45

121-240 Arası her örnek

35

240-384 Arası her örnek

25

Maya / Küf Tanımlama

1-20 Arası her örnek

110

21-40 Arası her örnek

75

41-60 Arası her örnek

65

61-80 Arası her örnek

60

81-120 Arası her örnek

50

121-240 Arası her örnek

45

240-384 Arası her örnek

35

*: Örnek sayısı aralığında fiyatlandırılan örneklerin tek seferde Merkeze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde tek seferde araştırmacı tarafından gönderilen örnek sayısı üzerinden yeniden fiyatlandırma yapılacaktır.

**: Belirtilen ücret örnek aralığındaki tek örnek sayısı için geçerlidir.

 

NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) ANALİZLERİ*

Ücret
(TL)

1H (Proton) Spektrumu (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek)

50

1H (Proton) Spektrumu (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)***

35

D2O-Değiştirme Spektrumu

50

13C (Decoupled) Spektrumu (3 saate kadar) (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek)

60

13C (Decoupled) Spektrumu  (3 saate kadar) (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)***

45

1H (Proton) Spektrumu+ 13C (Decoupled) Spektrumu (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek)

50

1H (Proton) Spektrumu+ 13C (Decoupled) Spektrumu (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)***

35

13C DEPT Spektrumu (3 saate kadar) (45o, 90o, 135o' den bir tanesi )

60

13C DEPT Spektrumu (3 saate kadar) (45o, 90o, 135o 'in hepsi)

150

13C ve DEPT (45o, 90o, 135o' den bir tanesi ) (Maksimum 12 saat)

150

NOESY-2D Spektrumu

60

APT Spektrumu

50

COSY-2D Spektrumu

50

TOCSY-2D Spektrumu

85

31P Spektrumu

60

19F Spektrumu

60

11B Spektrumu 

60

*: D2O, DMSO-d6 ve CDCl3 çözücüleri dışındaki çözücüler müşteri tarafından karşılanır. Bileşiğin hangi çözücüde çözüneceği müşteri tarafından belirtilmelidir.

**: Çözücüsüz numuneler için verilen analiz ücretidir. D2O, DMSO-d6 ve CDCl3 çözücüleri Merkez tarafından karşılanır.

***Örnek sayısı aralığında fiyatlandırılan örneklerin tek seferde Merkeze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde tek seferde araştırmacı tarafından gönderilen örnek sayısı üzerinden yeniden fiyatlandırma yapılacaktır.

 

ULTRA HPLC ANALİZLERİ

Ücret
(TL)

Kantitatif analiz 1 Bileşen

50

Kantitatif analiz 2-5 Bileşen

60

Kantitatif analiz 6-10 Bileşen

70

Kantitatif analiz 11-15 Bileşen

80

Kantitatif analiz 16-20 Bileşen

90

Floresans dedektör/ECD + Türevlendirme*

100

Yöntem Geliştirme**

1000-2500

*Türevlendirme ajanı müşteri tarafından sağlanır, analiz detaylarına göre fiyatlandırma yapılır.

** Fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir.

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.

 

GC-MS ANALİZLERİ

Ücret
(TL)

GC-MS Kalitatif Analizi

75

GC-MS Kantitatif Analizi*

85*

Uçucu yağ bileşenleri, % Bağıl Miktarı

100

GC-FID Kalitatif Analizi

80

GC-FID Kantitatif Analizi*

90*

Yağ Asit Analizi

125

Numune Hazırlama

20-200

Yöntem Geliştirme**

**

Head-Space GC-MS Kalitatif

75

Head-Space GC-MS Kantitatif

85

Termal Desorber GC-MS Kalitatif

75

Termal Desorber GC-MS Kantitatif

90

Kütüphane Tarama Numune Başına

35

*: Standartlar müşteri tarafından temin edilecektir.

**: İstenen analit / analitlere göre fiyat değişebilir, fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir.

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.

 

İYON KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ

Ücret
(TL)

Anyonlar (Su ve Atıksu için) (F-, Cl-, NO2-, NO3-, Br-, SO4-2, PO4-3)

100

NO2-, NO3- (Et ve et ürünleri için)

100

Katyonlar (Su ve Atıksu için) (Ca+2, Mg+2, Li+, NH4+, K+, Na+)

100

Yöntem Geliştirme*

 

Numune Hazırlama

20

*: İstenen analit / analitlere göre fiyat değişebilir. Fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir.

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.

 

UV-VIS SPEKTROMETRİK ANALİZLER

Ücret
(TL)

Spektrum Taraması

20

Kantitatif Analiz

15

 

MALZEME ANALİZLERİ (INSTRON 8801 100 kN)

Ücret
(TL)

Çekme Deneyi*

50

Basma Deneyi*

50

Yorulma Deneyi*

125 / Gün

3 Nokta Eğme Deneyi

50

4 Nokta Eğme Deneyi

50

Yorulma Çatlak İlerleme Deneyi

25 / Saat

*: Özel sıcaklık koşullarında (-80°C ve 250°C) yapılan deneyler için %50 fiyat artışı uygulanır.

 

MİKROSERTLİK ÖÇLÜMÜ

Ücret
(TL)

Mikro Sertlik Ölçümü ve Görüntüleme

30

 

CİHAZ KULLANIM ÜCRETLERİ

Ücret
(TL)

Fermentör Kurulumu (Sterilizasyon dâhil)*

300

Fermentör (Günlük)*

200

Döner Buharlaştırıcı (1 saat)

10

İnkübatör (1 gün)

20

Etüv (1 gün)

20

Kül Fırını (1 saat)

20

Ultra Santrifüj (400.000 x g) (1 saat)

60

Soğutmalı Santrifüj (1 saat)

50

Liyofilizatör (Günlük)

75

Floresan Işık Mikroskopu Görüntüleme (1 saat)

50

Işık Mikroskobu Görüntüleme (1 saat)

20

Stereo Mikroskobu Görüntüleme (1 saat)

20

Otoklav (121°C’de, 15 dakika)

15 / Süreç

Deiyonize Su (1 L)

1

Saf Su (1 L)

3

Ultra Saf Su (Deiyonize su) (1 L)

5

Spektrofotometre (1 saat)

25

Ultrasonik su banyosu (1 saat)

10

Su banyosu (1 saat)

10

*: Fermentör ile yapılacak uzun süreli, proje ve lisansüstü tez çalışmalarında cihaz kullanım bedeli Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile bir program dâhilinde yeniden belirlenebilecektir.

 

NUMUNE SAKLAMA

Ücret
(TL)

0-4°C Saklama (1 gün)

10

-20°C Saklama (1 gün)

10

-80°C Saklama (1 gün)

15

 

LABORATUVAR ALANI VE BENÇ KULLANIMI

Laboratuvar kullanım bedeli olarak temel laboratuvar cihazları (tartım cihazı, pH metre, çeker ocak, inkübatör, vorteks, manyetik karıştırıcı, saf su) dâhil, araştırmada kullanılacak tüm sarf malzemeleri talep eden araştırıcı tarafından karşılanmak koşuluyla, 2 metrelik tezgâh (benç) kullanım bedeli aylık 500 TL'dir.

Sadece 2 metrelik tezgâh (benç) kullanım bedeli aylık 200 TL'dir.

 

GENEL BİLGİLER

Fiyatlar tek analiz için geçerlidir. Paralel analizlerde her ölçüm ayrıca fiyatlandırılır.

Numune hazırlama, yöntem geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları için merkez ile görüşülmelidir.

Protokollere dayalı analizlerde özel şartlar uygulanabilir, ancak protokollerde belirlenen analizlere uygulanan ücretlendirme diğer ücretlendirmeleri kapsamaz.

Analiz ücretlerine %18 KDV dâhil değildir.

Ödemenin yapılacağı Hesap bilgileri:

BAİBÜ Döner Sermayesi Ziraat Bankası, Bolu Şubesi

IBAN No: TR93 0001 0025 6447 0347 74 5015

Açıklama: BETUM - Analiz Hizmet Bedeli

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016