ULTRA HPLC ANALİZLERİ ULTRA HPLC ANALYSIS TL $
DAD dedektörü ile yapılacak analizler Analysis will be conducted by DAD detector 75  
Floresans dedektörü ile yapılacak analizler Analysis will be conducted with a
fluorescence detector
80  
*Floresans dedektör + Türevlendirme *Fluorescence detector + Derivatization 120  
**Metot Geliştirme **Method Development **  
*Türevlendirme ajanı müşteri tarafından sağlanır, analiz detaylarına göre fiyatlandırma yapılır.
*Derivatizing agent is provided by the customer, pricing details are to be made according to the analysis details .
**İstenen analit / analitlere göre fiyat değişebilir. Fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir.
**The desired analyte / analytes price may vary according to our price which will be determined by Center consultation .
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016