FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS TL $
Kırılma İndisi Tayini
(Refraktometre)
Determination of Refractive Index
(Refractometer)
20  
Yoğunluk Tayini Density Determination 20  
pH Tayini Determination of pH 20  
Asitlik Tayini Determination of Acidity 20  
Nem/Kuru Madde Tayini Moisture / Dry Matter Determination 20  
Kül Tayini Determination of Ash 25  
Yağsız Kuru Madde Nonfat Dry Matter 25  
Ham Protein Tayini (Kjeldahl) Crude Protein Determination (Kjeldahl) 25  
Yağ Tayini Oil Detection 50  
Su Aktivitesi Tayini Determination of Water Activity 20  
Duyusal Analiz Laboratuvarı Kullanımı Sensory Analysis Laboratory Use Ücretsiz Free

 

 

SU VE ATIKSU ANALİZLERİ WATER AND WASTE WATER ANALYSIS TL $
Toplam Alkalinite Total Alkalinity 30  
Toplam Sertlik Total Hardness 30  
Toplam Asidite Total Acidity 30  
Toplam Civa (Hg) Total Mercury (Hg) 100  
Organik Halojenler(AOX-TOX)
Çalkalama Metotu
Organic Halogens(AOX-TOX)
Shaking Method
50  
Organik Halojenler(AOX-TOX)
Kolon Metotu
Organic Halogens(AOX-TOX)
Column Method
100  
Çözünmüş Oksijen Dissolved Oxygen 20  
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Chemical Oxygen Demand (COD) 50  
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)5 Biological Oxygen Demand (BOİ)5 70  
Askıda Katı Madde Suspended Solids 30  

 

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER MICROBIOLOGICAL ANALYSIS TL $
TEMPO CİHAZI İLE YAPILAN TESTLER TESTS MADE WITH THE TEMPO INSTRUMENT    
Enterobacteriaceae (EB) Sayısı Enterobacteriaceae (EB) Count 160  
Escherichia coli (EC) Sayısı Escherichia coli (EC) Count 160  
Laktik asit bakteri (LAB) Sayısı Lactic acid bacteria (LAB) Count 160  
Staphylococucs aureus(STA) sayısı Staphylococucs aureus (STA) count 160  
Toplam koliform (TC) sayısı Total coliform (TC) count 160  
Aerobik mezofilik (AC) floranın sayısı Aerobic mesophilic (AC) flora count 160  
Koliform sayımı (CC) Coliform Count (CC) 160  
Bacillius cereus(BC) gurubu sayısı Bacillus cereus (BC), groups count 160  
Maya ve küflerin (YM) (beraber) sayısı Yeast and molds (YMCA) (together) count 160  
VIDAS CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER ANALYSIS MADE WITH THE VIDAS INSTRUMENT    
E. coliO157 varlığı The presence of E. colio157 260  
E. coli O157 H7 (ECPT) varlığı The presence of E. coli O157 H7 (ECPT) 260  
Listeria varlığı The presence of Listeria 260  
Listeria monocytogenes varlığı The presence of Listeria monocytogenes 260  
Salmonella varlığı The presence of Salmonella 260  
Staph enterotoxin varlığı The presence of staph enterotoxin 260  
VITEK CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER ANALYSIS MADE WITH THE VITEK INSTRUMENT    
Bacillus tanımlanması (BCL) Bacillus identification (BCL) 160  
Corynebacteria tanımlanması(CBC) Identification of Corynebacterium (CBC) 180  
Gram-Negatif bakteri tanımlanması (GN) Gram-negative bacteria identification (GN) 160  
Gram-Pozitif bakteri tanımlanması (GP) Gram-positive bacteria identification (GP) 160  
Maya tanımlanması (YST) Yeast identification (YST) 200  
Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AST) Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) 180  

 

 

DNA/RNA ÇALIŞMALARI DNA/RNA STUDIES TL $
Doku/Hücre DNA İzolasyonu Tissue / cell DNA Isolation 40  
Kandan DNA İzolasyonu Blood DNA Isolation 40  
Bakteri DNA İzolasyonu Bacteria DNA Isolation 60  
Bitki DNA İzolasyonu Plant DNA Isolation 40  
Agaroz Jel Elektroforez + Görüntüleme
(1-9 örnek için)
Agarose gel electrophoresis + Imaging
(1-9 example)
150  
Sourthern Blot + Görüntüleme
(1-9 örnek için)
Sourthern blot + Imaging
(1-9 example)
500  
Sourthern Blot + İmmünblotting
+ Görüntüleme (1-9 örnek için)
Sourthern blot + Immunblotting
+ Imaging (1-9 example)
600  
Doku/Hücre RNA İzolasyonu Tissue / Cell RNA Isolation 40  
Bakteri RNA İzolasyonu Bacterial RNA Isolation 60  
Kandan RNA İzolasyonu RNA Isolation from Blood 40  
Bitki RNA İzolasyonu Plant RNA Isolation 40  
Northern Blot + Görüntüleme
(1-9 örnek için)
Northern blot + Imaging
(1-9 example)
500  
Northern Blot + İmmünblotting
+ Görüntüleme (1-9 örnek için)
Northern blot + Immunblotting
+ Imaging (1-9 example)
600  
2 ul Örnekte DNA/RNA Miktar Tayini 2 ul Samples of DNA / RNA Quantitation 20  

 

 

PCR ÇALIŞMALARI PCR STUDIES TL $
Thermal Cycler Gradient PCR Thermal Cycler Gradient PCR 40  
Jel/Membran Görüntüleme Gel / Membrane Imaging 15  
PCR ÇALIŞMA PAKETİ (1-9 örnek)
PCR ile çoğaltma + Agaroz Jel Elektroforez
+ Görüntüleme
PCR WORK PACKAGE (1-9 examples)
PCR Replication + Agarose Jel Elektrophoresis
+ Imaging
250  
*Real Time PCR *Real Time PCR 40  
*DDPCR (PCR Çoğaltma+ Droplet İşaretleyici
+ Droplet Okuyucu)
DDPCR (PCR Amplification + Droplet Marker
+ Droplet Reader)
200  
* PCR çalışmalarında kullanılacak "primer" ve "proplar" müşteri tarafından sağlanır.
* PCR will be used in connection with "primer" and "probe" is provided by the customer.

 

 

PROTEİN ÇALIŞMALARI PROTEIN STUDIES TL $
Toplam Protein miktar tayini
(BCA, Bradford, Warburg)
Total protein Quantitation
(BCA, Bradford, Warburg)
40  
SDS-PAGE Elektroforez +CBB boyama
(1-9 örnek)
SDS-PAGE Electrophoresis + CBB Staining
(1-9 Examples)
400  
SDS-PAGE Elektroforez +Gümüş boyama
(1-9 örnek)
SDS-PAGE Electrophoresis + Silver Staining
(1-9 Examples)
500  
*Western Blot (Semi-Dry ile)
(1-9 örnek)
*Western Blot (with Semi-Dry)
(1-9 examples)
500  
*Western Blot (Semi-Dry ile)
+ İmmünblotting (1-9 örnek)
Western Blot (with Semi-Dry)
+ Immune Blotting (1-9 example)
600  
Jel/Membran Görüntüleme Gel / Membrane Imaging 15  
Total Protein İzolasyonu Total Protein Isolation 80  
2 ul Örnekte Protein Miktar Tayini 2 ul Samples of Protein Quantitation 20  
* Protein çalışmalarında kullanılacak "antikorlar" müşteri tarafından sağlanır.
* "Antibodies" to be used in studies of protein are provided by the customer.

 

 

NGC ÇALIŞMALARI
(PROTEİN SAFLAŞTIRMASI)
NGC STDIES
(PROTEIN PURIFICATION)
TL $
Jel Filtrasyon Kromatografisi Gel Filtration Chromatography 250  
İyon Değiştirici Kromatografisi Ion Exchange Chromatography 250  
*Affinite Kromatografisi *Affinity Chromatography 200  
Metot Geliştirme Method Development **  
* Affinite Ligand ve Kolonu Müşteri Tarafından Sağlanır.
* Affinity Ligand and Column is Provided by the Customer.
** Fiyat Merkezimizle Görüşülerek Belirlenecektir.
** Price will be Determined in Consultation with our Center.

 

 

MALDİ TOF/TOF
(KÜTLE SPEKTROMETRESİ)
MALDİ TOF/TOF
(MASS SPECTROMETER)
TL $
Proteomiks/Genomiks Çalışmalar Proteomics / Genomics Studies 280  
MALDI-TOF/TOF  MS Biotyper BAkteri ve Maya Tanımlama  Ücreti
Örnek Sayısı  Her Bir Örnek İçin Analiz Ücreti (TL, KDV Hariç)
1-20 80,00
1-40 50,00
1-60 40,00
1-80 35,00
1-120 30,00
1-240 25,00
1-384 20,00

 

NÜKLEER MANYETİK REZONANS
(NMR) ANALİZLERİ
NUKLEAR MAGNETIC RESONANS
(NMR) ANALYSIS
TL
ÖNERİLEN ÇÖZÜCÜLÜ FİYAT
$
1H (Proton) Spektrumu 1H (Proton) Spectrum 70  
D2O-Değiştirme Spektrumu D2O-Exchange-Spectrum 70