Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu
MALDI TOF/TOF-MS Biotyper Mikrobiyoloji Temel Eğitim Kursu
Kurs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER ÜCRET (TL)
Kırılma İndisi Tayini (Refraktometre) 20
pH Tayini 20
Nem/Kuru Madde Tayini 20
Kül Tayini 40
Ham Protein Tayini (Kjeldahl)  50 
Yağ Tayini (Soxhlet ) 120
Su Aktivitesi Tayini 20
Duyusal Analiz Laboratuvarı Kullanımı Ücretsiz*
*: Eğitim öğretim amaçlı ders kapsamında ve Üniversitemiz personeli tarafından yapılan araştırmalarda
   
SU VE ATIKSU ANALİZLERİ ÜCRET (TL)
Toplam Civa (Hg)* 130
Organik Halojenler (TOX)* 110
Organik Halojenler (AOX)* 120*
*: Her deney için iki kolon kullanılmaktadır. Kullanılan kolonlar ayrıca ücretlendirilecektir.
Askıda Katı Madde 30
   
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER(1) 
TEMPO CİHAZI İLE MİKROORGANİZMA SAYIMI ÜCRET (TL)
Enterobacteriaceae Sayımı* 380
Escherichia coli Sayımı* 380
Laktik Asit Bakteri Sayımı* 420
Staphylococucs aureus Sayımı* 380
Toplam Koliform Sayımı* 380
Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı* 380
Bacillius cereus Sayımı* 420
Maya ve Küf Sayımı* 380
*: Ücretler en az 25 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 25’ten az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.
       
VIDAS CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER ÜCRET (TL)
E. coli O157 Aranması* 480
E. coli O157 H7 (ECPT) Aranması* 500
Stafilokokal Enterotoksin Aranması* 540
Listeria aranması** 440
Listeria monocytogenes Aranması** 480
Salmonella Aranması** 480
*: Ücretler en az 15 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 15’ten az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.
**: Ücretler en az 30 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 30’dan az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.
 
VITEK CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER  ÜCRET (TL)
Bacillus Tanımlanması* 440
Corynebacteria Tanımlanması* 460
Gram-Negatif Bakteri Tanımlanması* 420
Gram-Pozitif bakteri Tanımlanması* 420
Maya Tanımlanması* 480
Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri* 480
*: Ücretler en az 10 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 10’dan az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.
(1) :TEMPO, VIDAS ve VITEK Cihazı ile yapılan mikrobiyolojik analizlerde kullanılacak kit ve safların müşteri tarafından sağlanması durumunda analiz ücreti, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek indirim uygulanarak yapılacaktır.
 
KLASİK YÖNTEMLE YAPILAN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER(1) ÜCRET (TL)
Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı (TS EN ISO 4833-1) 240
Enterobacteriacea Sayımı (ISO 21528-2) 240
Koliform Bakteri Sayımı (ISO 4832) 240
E. coli Sayımı (Katı Besiyerinde) (TS ISO 16649-2) 240
E. coli Sayımı (EMS Yöntemi) (TS ISO 7251) 350
L. monocytogenes Aranması (EN/ISO 11290-1) 400
Salmonella spp. Aranması (TS EN ISO 6579-1) 400
Koagülaz Pozitif Stafilokok Sayımı (TS EN ISO 6888- 1/A1) 380
Maya ve Küf Sayımı (TS ISO 21527-1 ve TS ISO 21527-2) 220
Koliform Bakteri ve E. coli Aranması (TS EN ISO 9308-1) 220
Bağırsak Enterokoklarının Sayımı (TS EN ISO 7899-2) 220
Sterilite Kontrolü (30°C de 15 gün inkübasyon) 240
Sterilite Kontrolü (55°C de 7 gün inkübasyon) 180
Toplam Laktik Asit Bakterisi Sayımı 300
Streptococcus spp. Sayımı 400
(1): Mikrobiyolojik analiz için örnek gönderilmeden önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.
   
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANALİZLERİ  ÜCRET (TL)
Agaroz Jel Elektroforez + Görüntüleme (1-9 örnek için) 500
Nanodrop (DNA/RNA Miktar Tayini; 2 μL örnekte) 20
Gradient PCR Günlük Kullanım 100
Gradient PCR Run Başına Saatlik Kullanım 20
qPCR Günlük Kullanım 200
qPCR Run başına saatlik Kullanım 25
DDPCR (PCR Çoğaltma+ Droplet İşaretleyici+ Droplet Okuyucu) Günlük Kullanım 200
Jel / Membran Görüntüleme (Her bir jel için) 20
Toplam Protein Miktarı Tayini (BCA, Bradford, Warburg) 50
SDS-PAGE Elektroforez - Gradiyent Jel +CBB boyama (1-9 örnek) 500
SDS-PAGE Elektroforez - %8-12 Jel +CBB boyama (1-9 örnek) 300
Western Blot (Semi-Dry ile) (1-9 örnek)* 300
Western Blot (Semi-Dry ile) + İmmünblotting (1-9 örnek)** 400
Total Protein İzolasyonu 200
Protein Miktar Tayini (2 μl örnekte) 20
* SDS - PAGE fiyata dâhil değildir.
** Protein çalışmalarında kullanılacak "antikorlar" müşteri tarafından sağlanır.
   
NGC PROTEİN KROMATOGRAFİSİ SİSTEMİ ÜCRET (TL)
NGC (Next Generation Chromatography) Cihaz Kullanım (1 saat) 50*
Yöntem Geliştirme **
*Kolon ve kimyasallar müşteri tarafından sağlanır.
** Fiyat Merkezle görüşülerek belirlenecektir. 
   
MALDİ TOF/TOF MS (KÜTLE SPEKTROMETRESİ) ÜCRET (TL)
Proteomiks Çalışmaları 200*
*: Örnekler saf protein olmalıdır. Tüm örnekler “sequencing grade” tripsin ile digest edildikten sonra cleanup yapılıp çökelti şeklinde teslim edilmelidir. Saflaştırma ve digest işlemlerinden kaynaklanan hatalı sonuçlardan Merkezimiz sorumlu değildir.
   
MALDI-TOF/TOF MS BİOTYPER SİSTEMİ İLE MİKROORGANİZMA TANIMLAMA
Örnek Sayısı* Bakteri Tanımlama Analiz Ücreti (TL) Maya / Küf Tanımlama Analiz Ücreti (TL)
1-20 Arası 120 160
1-40 Arası 80 100
1-60 Arası 70 80
1-80 Arası 60 70
1-120 Arası 50 60
1-240 Arası