Birimimiz Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Dezenfektan Üretti
Duyusal Analiz Hazırlık Aşaması
II. Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Kursu
2-3 Eylül 2019 II. MALDI TOF-MS Biotyper Uygulamalı Eğitim Kursu: Mikroorganizma Tanısı Kursu
4-6 Eylül 2019 I. Teorik ve Uygulamalı Elektroforez Kursu
M7-9 Ekim 2019 II. Teorik ve Uygulamalı Kromotografi Eğitim Kursu (UHPLC, GC-MS ve IC)
Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu
MALDI TOF/TOF-MS Biotyper Mikrobiyoloji Temel Eğitim Kursu
Kurs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER

ÜCRET (TL)

Kırılma İndisi Tayini (Refraktometre)

30

pH Tayini

30

Nem/Kuru Madde Tayini

30

Kül Tayini

50

Ham Protein Tayini (Kjeldahl)

130 

Yağ Tayini (Soxhlet )

200

Su Aktivitesi Tayini

30

Duyusal Analiz Laboratuvarı Kullanımı

Ücretsiz*

*: Eğitim öğretim amaçlı ders kapsamında ve Üniversitemiz personeli tarafından yapılan araştırmalarda

   

SU VE ATIKSU ANALİZLERİ

ÜCRET (TL)

Toplam Civa (Hg)*

150

Organik Halojenler (TOX)*

130

Organik Halojenler (AOX)*

150*

*: Her deney için iki kolon kullanılmaktadır. Kullanılan kolonlar ayrıca ücretlendirilecektir.

 

   

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER(1) 

TEMPO CİHAZI İLE MİKROORGANİZMA SAYIMI

ÜCRET (TL)

Enterobacteriaceae Sayımı*

380

Escherichia coli Sayımı*

380

Laktik Asit Bakteri Sayımı*

420

Staphylococucs aureus Sayımı*

380

Toplam Koliform Sayımı*

380

Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı*

380

Bacillius cereus Sayımı*

420

Maya ve Küf Sayımı*

380

*: Ücretler en az 25 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 25’ten az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.

VIDAS CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER

ÜCRET (TL)

E. coli O157 Aranması*

480

E. coli O157 H7 (ECPT) Aranması*

500

Stafilokokal Enterotoksin Aranması*

540

Listeria aranması**

440

Listeria monocytogenes Aranması**

480

Salmonella Aranması**

480

 

*: Ücretler en az 15 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 15’ten az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.

**: Ücretler en az 30 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 30’dan az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.

 

VITEK CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER

ÜCRET (TL)

Bacillus Tanımlanması*

440

Corynebacteria Tanımlanması*

460

Gram-Negatif Bakteri Tanımlanması*

420

Gram-Pozitif bakteri Tanımlanması*

420

Maya Tanımlanması*

480

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri*

480

*: Ücretler en az 10 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 10’dan az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.

 

(1) :TEMPO, VIDAS ve VITEK Cihazı ile yapılan mikrobiyolojik analizlerde kullanılacak kit ve safların müşteri tarafından sağlanması durumunda analiz ücreti, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek indirim uygulanarak yapılacaktır.

 

KLASİK YÖNTEMLE YAPILAN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER(1)

ÜCRET (TL)

Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı (TS EN ISO 4833-1)

240

Enterobacteriacea Sayımı (ISO 21528-2)

240

Koliform Bakteri Sayımı (ISO 4832)

240

E. coli Sayımı (Katı Besiyerinde) (TS ISO 16649-2)

240

E. coli Sayımı (EMS Yöntemi) (TS ISO 7251)

350

L. monocytogenes Aranması (EN/ISO 11290-1)

400

Salmonella spp. Aranması (TS EN ISO 6579-1)

400

Koagülaz Pozitif Stafilokok Sayımı (TS EN ISO 6888- 1/A1)

380

Maya ve Küf Sayımı (TS ISO 21527-1 ve TS ISO 21527-2)

220

Koliform Bakteri ve E. coli Aranması (TS EN ISO 9308-1)

220

Bağırsak Enterokoklarının Sayımı (TS EN ISO 7899-2)

220

Sterilite Kontrolü (30°C de 15 gün inkübasyon)

240

Sterilite Kontrolü (55°C de 7 gün inkübasyon)

180

Toplam Laktik Asit Bakterisi Sayımı

300

Streptococcus spp. Sayımı

400

(1): Mikrobiyolojik analiz için örnek gönderilmeden önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

 

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANALİZLERİ

ÜCRET (TL)

Agaroz Jel Elektroforez + Görüntüleme (1-9 örnek için)

600

Nanodrop (DNA/RNA/Protein Miktar Tayini; 2 μL örnekte)

25

Gradient PCR Günlük Kullanım

100

Gradient PCR Run Başına Saatlik Kullanım

30

qPCR Günlük Kullanım

200

qPCR Run başına saatlik Kullanım

30

DDPCR (PCR Çoğaltma+ Droplet İşaretleyici+ Droplet Okuyucu) Günlük Kullanım

200

Jel / Membran Görüntüleme (Her bir jel için)

25

Toplam Protein Miktarı Tayini (BCA, Bradford, Warburg)

100

SDS-PAGE Elektroforez - Gradiyent Jel +CBB boyama (1-9 örnek)

600

SDS-PAGE Elektroforez - %8-12 Jel +CBB boyama (1-9 örnek)

400

Western Blot (Semi-Dry ile) (1-9 örnek)*

400

Western Blot (Semi-Dry ile) + İmmünblotting (1-9 örnek)**

600

Total Protein İzolasyonu

400

* SDS - PAGE fiyata dâhil değildir.

** Protein çalışmalarında kullanılacak "antikorlar" müşteri tarafından sağlanır.

 

 

NGC PROTEİN KROMATOGRAFİSİ SİSTEMİ

ÜCRET (TL)

NGC (Next Generation Chromatography) Cihaz Kullanım (1 saat)

70*

Yöntem Geliştirme

**

*Kolon ve kimyasallar müşteri tarafından sağlanır.

** Fiyat Merkezle görüşülerek belirlenecektir.

   

MALDI TOF/TOF MS (KÜTLE SPEKTROMETRESİ)

ÜCRET (TL)

Proteomiks Çalışmaları

300*

*: Örnekler saf protein olmalıdır. Tüm örnekler “sequencing grade” tripsin ile digest edildikten sonra cleanup yapılıp çökelti şeklinde teslim edilmelidir. Saflaştırma ve digest işlemlerinden kaynaklanan hatalı sonuçlardan Merkezimiz sorumlu değildir.

   

 

 

MALDI-TOF/TOF MS BİOTYPER SİSTEMİ İLE MİKROORGANİZMA TANIMLAMA

Örnek Sayısı*

Bakteri Tanımlama Analiz Ücreti (TL)

Maya / Küf Tanımlama Analiz Ücreti (TL)

1-20 Arası

140

220

21-40 Arası

120

150

41-60 Arası

110

130

61-80 Arası

105

125

81-120 Arası

90

105

121-240 Arası

70

90

240-384 Arası

50

70

*: Örnek sayısı aralığında fiyatlandırılan örneklerin tek seferde Merkeze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde tek seferde araştırmacı tarafından gönderilen örnek sayısı üzerinden yeniden fiyatlandırma yapılacaktır.

   

 

 

NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) ANALİZLERİ*

ÜCRET (TL)**

1H (Proton) Spektrumu (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek)

100

1H (Proton) Spektrumu (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)***

70

D2O-Değiştirme Spektrumu

100

13C (Decoupled) Spektrumu (3 saate kadar) (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek)

120

13C (Decoupled) Spektrumu  (3 saate kadar) (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)***

90

1H (Proton) Spektrumu+ 13C (Decoupled) Spektrumu (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek)

100

1H (Proton) Spektrumu+ 13C (Decoupled) Spektrumu (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)***

70

13C DEPT Spektrumu (3 saate kadar) (45o, 90o, 135o' den bir tanesi )

120

13C DEPT Spektrumu (3 saate kadar) (45o, 90o, 135o 'in hepsi)

300

13C ve DEPT (45o, 90o, 135o' den bir tanesi ) (Maksimum 12 saat)

300

NOESY-2D Spektrumu

120

APT Spektrumu

100

COSY-2D Spektrumu

100

TOCSY-2D Spektrumu

170

31P Spektrumu

120

19F Spektrumu

120

11B Spektrumu 

120

*: D2O, DMSO-d6 ve CDCl3 çözücüleri dışındaki çözücüler müşteri tarafından karşılanır. Çözücü müşteri tarafından karşılandığı takdirde numune başına 10 TL indirim uygulanır. Bileşiğin hangi çözücüde çözüneceği müşteri tarafından belirtilmelidir.

**: Çözücüsüz numuneler için verilen analiz ücretidir. D2O, DMSO-d6 ve CDCl3 çözücüleri Merkez tarafından karşılanır.

***Örnek sayısı aralığında fiyatlandırılan örneklerin tek seferde Merkeze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde tek seferde araştırmacı tarafından gönderilen örnek sayısı üzerinden yeniden fiyatlandırma yapılacaktır.

 

 

ULTRA HPLC ANALİZLERİ

ÜCRET (TL)

Kantitatif analiz 1 Bileşen

100

Kantitatif analiz 2-5 Bileşen

120

Kantitatif analiz 6-10 Bileşen

140

Kantitatif analiz 11-15 Bileşen

160

Kantitatif analiz 16-20 Bileşen

180

Floresans dedektör/ECD + Türevlendirme*

200

Yöntem Geliştirme**

2000-5000

*Türevlendirme ajanı müşteri tarafından sağlanır, analiz detaylarına göre fiyatlandırma yapılır.

** Fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir.

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.

 

 

GC-MS ANALİZLERİ

ÜCRET (TL)

GC-MS Kalitatif Analizi

150

GC-MS Kantitatif Analizi*

170*

Uçucu yağ bileşenleri, % Bağıl Miktarı

200

GC-FID Kalitatif Analizi

160

GC-FID Kantitatif Analizi*

180*

Yağ Asit Analizi

250

Numune Hazırlama

40-400

Yöntem Geliştirme**

**

Head-Space GC-MS Kalitatif

150

Head-Space GC-MS Kantitatif

170

Termal Desorber GC-MS Kalitatif

150

Termal Desorber GC-MS Kantitatif

180

Kütüphane Tarama Numune Başına

70

*: Standartlar müşteri tarafından temin edilecektir.

**: İstenen analit / analitlere göre fiyat değişebilir, fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir.

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.

   

İYON KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ

ÜCRET (TL)

Anyonlar (Su ve Atıksu için) (F-, Cl-, NO2-, NO3-, Br-, SO4-2, PO4-3)

200

NO2-, NO3- (Et ve et ürünleri için)

200

Katyonlar (Su ve Atıksu için) (Ca+2, Mg+2, Li+, NH4+, K+, Na+)

200

Yöntem Geliştirme*

 

Numune Hazırlama

40

*: İstenen analit / analitlere göre fiyat değişebilir. Fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir.

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.

   

UV-VIS SPEKTROMETRİK ANALİZLER

ÜCRET (TL)

Spektrum Taraması

40

Kantitatif Analiz

30

   

MALZEME ANALİZLERİ (INSTRON 8801 100 kN)

ÜCRET (TL)

Çekme Deneyi*

100

Basma Deneyi*

100

Yorulma Deneyi*

250 / Gün

3 Nokta Eğme Deneyi

100

4 Nokta Eğme Deneyi

100

Yorulma Çatlak İlerleme Deneyi

50 / Saat

*: Özel sıcaklık koşullarında (-80°C ve 250°C) yapılan deneyler için %50 fiyat artışı uygulanır.

 

 

MİKROSERTLİK ÖÇLÜMÜ

ÜCRET (TL)

Mikro Sertlik Ölçümü ve Görüntüleme

60

   

CİHAZ KULLANIM ÜCRETLERİ

ÜCRET (TL)

Fermentör Kurulumu (Sterilizasyon dâhil)*

600

Fermentör (Günlük)*

400

Döner Buharlaştırıcı (1 saat)

20

İnkübatör (1 gün)

40

Etüv (1 gün)

40

Kül Fırını (1 saat)

40

Ultra Santrifüj (400.000 x g) (1 saat)

120

Soğutmalı Santrifüj (1 saat)

100

Liyofilizatör (Günlük)

150

Floresan Işık Mikroskopu Görüntüleme (1 saat)

100

Işık Mikroskobu Görüntüleme (1 saat)

40

Stereo Mikroskobu Görüntüleme (1 saat)

40

Otoklav (121°C’de, 15 dakika)

30 / Süreç

Deiyonize Su (1 L)

2

Saf Su (1 L)

5

Ultra Saf Su (Deiyonize su) (1 L)

8

Spektrofotometre (1 saat)

50

Ultrasonik su banyosu (1 saat)

20

Su banyosu (1 saat)

 20

 

*: Fermentör ile yapılacak uzun süreli, proje ve lisansüstü tez çalışmalarında cihaz kullanım bedeli Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile bir program dâhilinde indirimli olarak yeniden belirlenecektir.

   

NUMUNE SAKLAMA

ÜCRET (TL)

0-4°C Saklama (1 gün)

20

-20°C Saklama (1 gün)

20

-80°C Saklama (1 gün)

30

   

LABORATUVAR ALANI VE BENÇ KULLANIMI

Laboratuvar kullanım bedeli olarak temel laboratuvar cihazları (tartım cihazı, pH metre, çeker ocak, inkübatör, vorteks, manyetik karıştırıcı, saf su) dâhil, araştırmada kullanılacak tüm sarf malzemeleri talep eden araştırıcı tarafından karşılanmak koşuluyla, 2 metrelik tezgâh (benç) kullanım bedeli aylık 500 TL'dir.

 

Sadece 2 metrelik tezgâh (benç) kullanım bedeli aylık 200 TL'dir.

 

 

 

 

 

GENEL BİLGİLER

Fiyatlar tek analiz için geçerlidir. Paralel analizlerde her ölçüm ayrıca fiyatlandırılır.

Devlet Üniversitelerine %50 indirim uygulanır.

Vakıf Üniversitelerine %40 indirim uygulanır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına %20 indirim uygulanır.

Özel işletmelere %10 indirim uygulanır.

Numune hazırlama, yöntem geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları için merkez ile görüşülmelidir.

Protokollere dayalı analizlerde özel şartlar uygulanabilir, ancak protokollerde belirlenen analizlere uygulanan indirim diğer indirimleri kapsamaz.

Merkez yönetim kurulu kararı ile analiz ücretleri ve indirim oranları değiştirilebilir.

Analiz ücretlerine %18 KDV dâhil değildir.

Ödemenin yapılacağı Hesap bilgileri:

BAİBÜ Döner Sermayesi Ziraat Bankası, Bolu Şubesi

IBAN No: TR93 0001 0025 6447 0347 74 5015

Açıklama: BETUM - Analiz Hizmet Bedeli

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016