Dil Değiştirici TR

                                         

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER Ücret (TL)
Kırılma İndisi Tayini (Refraktometre) 30
pH Tayini 50
Nem/Kuru Madde Tayini 75
Kül Tayini 100
Ham Protein Tayini (Kjeldahl) 300
Yağ Tayini (Soxhlet ) 500
Su Aktivitesi Tayini 50
Duyusal Analiz Laboratuvarı Kullanımı Ücretsiz*
*: Eğitim öğretim amaçlı, ders kapsamında ve Üniversitemiz öğretim elemanlarınınn dahil olduğu araştırmalar için geçerlidir. Kurum dışından gelecek duyusal analiz talepleri, çalışmanın kapsamına dikkate alınarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından ücretlendirilecektir.
 
SU VE ATIKSU ANALİZLERİ Ücret (TL)
Toplam Civa (Hg)* 400
Organik Halojenler (TOX)* 350
Organik Halojenler (AOX)* 550
*: Her deney için iki kolon kullanılmaktadır. Kullanılan kolonlar ayrıca ücretlendirilecektir.
 
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER(1) 
TEMPO CİHAZI İLE MİKROORGANİZMA SAYIMI Ücret (TL)
Enterobacteriaceae Sayımı* 600
Escherichia coli Sayımı* 600
Laktik Asit Bakteri Sayımı* 740
Staphylococucs aureus Sayımı* 600
Toplam Koliform Sayımı* 600
Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı* 600
Bacillius cereus Sayımı* 740
Maya ve Küf Sayımı* 600
*: Ücretler en az 25 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 25’ten az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.
 
VIDAS CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER Ücret (TL)
E. coli O157 Aranması* 1200
E. coli O157 H7 (ECPT) Aranması* 1200
Stafilokokal Enterotoksin Aranması* 1200
Listeria aranması** 1200
Listeria monocytogenes Aranması** 900
Salmonella Aranması** 1200
*: Ücretler en az 15 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 15’ten az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.
**: Ücretler en az 30 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 30’dan az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.
 
VITEK CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER Ücret (TL)
Bacillus Tanımlanması* 660
Corynebacteria Tanımlanması* 700
Gram-Negatif Bakteri Tanımlanması* 660
Gram-Pozitif bakteri Tanımlanması* 660
Maya Tanımlanması* 660
Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri* 720
*: Ücretler en az 10 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 10’dan az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir.
(1) :TEMPO, VIDAS ve VITEK Cihazı ile yapılan mikrobiyolojik analizlerde kullanılacak kit ve safların müşteri tarafından sağlanması durumunda analiz ücreti, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek indirim uygulanarak yapılacaktır.
 
KLASİK YÖNTEMLE YAPILAN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER(1) Ücret (TL)
Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı (TS EN ISO 4833-1) 360
Enterobacteriacea Sayımı (ISO 21528-2) 360
Koliform Bakteri Sayımı (ISO 4832) 360
E. coli Sayımı (Katı Besiyerinde) (TS ISO 16649-2) 360
E. coli Sayımı (EMS Yöntemi) (TS ISO 7251) 540
L. monocytogenes Aranması (EN/ISO 11290-1) 600
Salmonella spp. Aranması (TS EN ISO 6579-1) 600
Koagülaz Pozitif Stafilokok Sayımı (TS EN ISO 6888- 1/A1) 600
Maya ve Küf Sayımı (TS ISO 21527-1 ve TS ISO 21527-2) 340
Koliform Bakteri ve E. coli Aranması (TS EN ISO 9308-1) 340
Bağırsak Enterokoklarının Sayımı (TS EN ISO 7899-2) 340
Sterilite Kontrolü (30°C de 15 gün inkübasyon) 360
Sterilite Kontrolü (55°C de 7 gün inkübasyon) 300
Toplam Laktik Asit Bakterisi Sayımı 460
Streptococcus spp. Sayımı 600
(1): Mikrobiyolojik analiz için örnek gönderilmeden önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.
 
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANALİZLERİ Ücret (TL)
Agaroz Jel Elektroforez + Görüntüleme (1-9 örnek için) 900
Nanodrop (DNA/RNA/Protein Miktar Tayini; 2 μL örnekte) 50
Gradient PCR Günlük Kullanım 120
Gradient PCR Run Başına Saatlik Kullanım 50
qPCR Günlük Kullanım 250
qPCR Run başına saatlik Kullanım 50
DDPCR (PCR Çoğaltma+ Droplet İşaretleyici+ Droplet Okuyucu) Günlük Kullanım 300
Jel / Membran Görüntüleme (Her bir jel için) 50
Toplam Protein Miktarı Tayini (BCA, Bradford, Warburg) 200
SDS-PAGE Elektroforez - Gradiyent Jel +CBB boyama (1-9 örnek) 1200
SDS-PAGE Elektroforez - %8-12 Jel +CBB boyama (1-9 örnek) 800
Western Blot (Semi-Dry ile) (1-9 örnek)* 800
Western Blot (Semi-Dry ile) + İmmünblotting (1-9 örnek)** 1200
Total Protein İzolasyonu 800
* SDS - PAGE fiyata dâhil değildir.
** Protein çalışmalarında kullanılacak "antikorlar" müşteri tarafından sağlanır.
 
NGC PROTEİN KROMATOGRAFİSİ SİSTEMİ Ücret (TL)
NGC (Next Generation Chromatography) Cihaz Kullanım (1 saat) 200*
Yöntem Geliştirme **
* Kolon ve kimyasallar müşteri tarafından sağlanır.
** Fiyat Merkezle görüşülerek belirlenecektir. 
 
MALDI TOF/TOF MS (KÜTLE SPEKTROMETRESİ) Ücret (TL)
Proteomiks Çalışmaları 600*
* Örnekler saf protein olmalıdır. Tüm örnekler “sequencing grade” tripsin ile digest edildikten sonra cleanup yapılıp çökelti şeklinde teslim edilmelidir. Saflaştırma ve digest işlemlerinden kaynaklanan hatalı sonuçlardan Merkezimiz sorumlu değildir.
 
MALDI-TOF/TOF MS BİOTYPER SİSTEMİ İLE MİKROORGANİZMA TANIMLAMA
  Örnek Sayısı Ücret (TL)
Bakteri Tanımlama 1-20 Arası 220
21-40 Arası 180
41-60 Arası 170
61-80 Arası 150
81-120 Arası 140
121-384 Arası 110
Maya / Küf Tanımlama  1-20 Arası 330
21-40 Arası 230
41-60 Arası 200
61-80 Arası 180
81-120 Arası 150
121-384 Arası 140
*: Örnek sayısı aralığında fiyatlandırılan örneklerin tek seferde Merkeze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde tek seferde araştırmacı tarafından gönderilen örnek sayısı üzerinden yeniden fiyatlandırma yapılacaktır.
 
NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) ANALİZLERİ* Ücret (TL)
1H (Proton) Spektrumu (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek) 200
1H (Proton) Spektrumu (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)*** 140
D2O-Değiştirme Spektrumu 200
13C (Decoupled) Spektrumu (3 saate kadar) (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek) 240
13C (Decoupled) Spektrumu  (3 saate kadar) (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)*** 180
1H (Proton) Spektrumu+ 13C (Decoupled) Spektrumu (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek) 200
1H (Proton) Spektrumu+ 13C (Decoupled) Spektrumu (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)*** 140
13C DEPT Spektrumu (3 saate kadar) (45o, 90o, 135o' den bir tanesi ) 240
13C DEPT Spektrumu (3 saate kadar) (45o, 90o, 135o 'in hepsi) 600
13C ve DEPT (45o, 90o, 135o' den bir tanesi ) (Maksimum 12 saat) 600
NOESY-2D Spektrumu 240
APT Spektrumu 200
COSY-2D Spektrumu 200
TOCSY-2D Spektrumu 340
31P Spektrumu 240
19F Spektrumu 240
11B Spektrumu  240
*: D2O, DMSO-d6 ve CDCl3 çözücüleri dışındaki çözücüler müşteri tarafından karşılanır. Çözücü müşteri tarafından karşılandığı takdirde numune başına 10 TL indirim uygulanır. Bileşiğin hangi çözücüde çözüneceği müşteri tarafından belirtilmelidir.
**: Çözücüsüz numuneler için verilen analiz ücretidir. D2O, DMSO-d6 ve CDCl3 çözücüleri Merkez tarafından karşılanır.
***Örnek sayısı aralığında fiyatlandırılan örneklerin tek seferde Merkeze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde tek seferde araştırmacı tarafından gönderilen örnek sayısı üzerinden yeniden fiyatlandırma yapılacaktır.
 
ULTRA HPLC ANALİZLERİ Ücret (TL)
Kantitatif analiz 1-4 Bileşen 200
Kantitatif analiz 5-10 Bileşen 250
Kantitatif analiz 11-15 Bileşen 300
Floresans dedektör/ECD + Türevlendirme* 500
Yöntem Geliştirme** **
*Türevlendirme ajanı müşteri tarafından sağlanır, analiz detaylarına göre fiyatlandırma yapılır. 
**Merkezimizde ilk kez yapılacak olan analizler ve özel talep doğrultusunda yapılan analizler için zorunludur.
** Fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir.
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.
 
GC-MS ANALİZLERİ Ücret (TL)
GC-MS Kalitatif Analizi 350
GC-MS Kantitatif Analizi* 360
Uçucu yağ bileşenleri, % Bağıl Miktarı 400
GC-FID Kalitatif Analizi 350
GC-FID Kantitatif Analizi* 400
Yağ Asit Analizi 500
Numune Hazırlama 100-800
Yöntem Geliştirme** **
Head-Space GC-MS Kalitatif 350
Head-Space GC-MS Kantitatif  360
Termal Desorber GC-MS Kalitatif 360
Termal Desorber GC-MS Kantitatif 370
Kütüphane Tarama Numune Başına 100
*: Standartlar müşteri tarafından temin edilecektir.
**: İstenen analit / analitlere göre fiyat değişebilir, fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir.
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.
 
İYON KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ Ücret (TL)
Anyonlar (Su ve Atıksu için) (F-, Cl-, NO2-, NO3-, Br-, SO4-2, PO4-3) 400
Katyonlar (Su ve Atıksu için) (Ca+2, Mg+2, Li+, NH4+, K+, Na+) 400
Yöntem Geliştirme*  
Numune Hazırlama 80
* İstenen analit / analitlere göre fiyat değişebilir. Fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir.
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.
 
UV-VIS SPEKTROMETRİK ANALİZLER Ücret (TL)
Spektrum Taraması 70
Kantitatif Analiz 50
 
MALZEME ANALİZLERİ (INSTRON 8801 100 kN) Ücret (TL)
Çekme Deneyi* 200
Basma Deneyi* 200
Yorulma Deneyi* 500 / Gün
3 Nokta Eğme Deneyi 200
4 Nokta Eğme Deneyi 200
Yorulma Çatlak İlerleme Deneyi 100 / Saat
*: Özel sıcaklık koşullarında (-80°C ve 250°C) yapılan deneyler için %50 fiyat artışı uygulanır.
 
MİKROSERTLİK ÖLÇÜMÜ Ücret (TL)
Mikro Sertlik Ölçümü ve Görüntüleme 120
 
CİHAZ KULLANIM ÜCRETLERİ Ücret (TL)
Fermentör Kurulumu (Sterilizasyon dâhil)* 1500
Fermentör (Günlük)* 800
Döner Buharlaştırıcı (1 saat) 40
İnkübatör (1 gün) 80
Etüv (1 gün) 80
Kül Fırını (1 saat) 100
Ultra Santrifüj (400.000 x g) (1 saat) 150
Soğutmalı Santrifüj (1 saat) 100
Liyofilizatör (Günlük) 400
Floresan Işık Mikroskopu Görüntüleme (1 saat) 300
Işık Mikroskobu Görüntüleme (1 saat) 100
Stereo Mikroskobu Görüntüleme (1 saat) 100
Otoklav (121°C’de, 15 dakika) 40 / Süreç
Deiyonize Su (1 L) 2
Saf Su (1 L) 5
Ultra Saf Su (Deiyonize su) (1 L) 10
Spektrofotometre (1 saat) 200
Ultrasonik su banyosu (1 saat) 40
Su banyosu (1 saat) 40
*: Fermentör ile yapılacak uzun süreli, proje ve lisansüstü tez çalışmalarında cihaz kullanım bedeli Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile bir program dâhilinde indirimli olarak yeniden belirlenecektir.
 
ELEKTRİK ELEKTRONİK LABORATUVARI CİHAZLARI ANALİZ VE KULLANIM ÜCRETLERİ Ücret (TL)
Frekans Sayıcı 60/Saat - 300/Gün
Fonksiyon Üreteci 60/Saat - 300/Gün
Programlanabilir Güç Kaynağı 100/Saat - 400/Gün
DC Güç Kaynağı 0-40 V ve 0-600V 50 A 200/Saat - 1500/Gün
Hafıza Yazıcı ve Silici Seti 100/Saat - 400/Gün
500 Mhz Dijital Osiloskop 150/Saat - 600/Gün
Rassal İşlev Üreteci 100/Saat - 400/Gün
100 Mhz Dijital Osiloskop  60/Saat - 300/Gün
Dijital Entegre Test Cihazı 100/Saat - 400/Gün
Akım Probu 60/Saat - 300/Gün
Ses Seviyesi Ölçer 100/Saat - 400/Gün
Lan Kablo Test Cihazı 60/Saat - 300/Gün
Sıcaklık Nem Ölçer 60/Saat - 300/Gün
Faz Sırası Göstergesi 60/Saat - 300/Gün
Motor Dönüş ve Faz Sırası Göstergesi 60/Saat - 300/Gün
Vakumlu Kalem Havyalı Sıcak Havalı Dijital İstasyon Havya 5’Lİ Set 100/Saat - 400/Gün
Varyak 3*2,5  Giriş 380 V Çıkış 0 - 400 V 3*6 Giriş 380 V Çıkış  0-400 V 100/Saat - 400/Gün
Optik ve Değmeli Takometre 75/Saat - 300/Gün
Analog Cosfimetre 60/Saat - 300/Gün
Akü Test Cihazı 100/Saat - 400/Gün
Işık Şiddeti Ölçer 60/Saat - 300/Gün
Vibrasyon Test Cihazı 100/Saat - 400/Gün
Yüksek Gerilim Diferansiyel Probu 60/Saat - 300/Gün
AC Kaçak Akım Pens Ampermetre 100/Saat - 400/Gün
Yük Bankı (Endüktif, Kapasitif, Omik) 150/Saat - 600/Gün
Kaçak akım Test Cihazı 100/Saat - 400/Gün
Elektriksel Güvenlik Cihazı 100/Saat - 400/Gün
Gaussmetre 100/Saat - 400/Gün
Kablo Arıza Bulucu Cihaz 75/Saat - 300/Gün
El Tipi Multimetre 30/Saat - 200/Gün
Pens Ampermetre 50/Saat - 300/Gün
Termal Kamera 50/Saat - 300/Gün
Masa Tipi Güç Analizörü 75/Saat - 300/Gün
DC Güç Kaynağı 50/Saat - 300/Gün
Masa Tipi 3 Fazlı Wattmetre 75/Saat - 300/Gün
Delinme Gerilimi ve İzolasyon Test Cihazı 100/Saat - 400/Gün
Topraklama ve Toprak Özgül Direnci Ölçme Cihazı 75/Saat - 300/Gün
3 Fazlı AC Güç Analizörü 500/Saat - 2000/Gün
Masa Tipi Dijital Multimetre 50/Saat - 300/Gün
1 GHz RF Sinyal Jeneratörü 100/Saat - 400/Gün
RF VE Mikrodalga Ölçüm Seti 150/Saat - 600/Gün
Lojik Analizör 100/Saat - 400/Gün
LCR Metre 100/Saat - 400/Gün
Mikrodenetleyici Test Kiti 150/Saat - 600/Gün
Starter Kit Sayısal Sinyal İşlemci 100/Saat - 400/Gün
El Tipi Dijital Osiloskop 100/Saat - 400/Gün
   
NUMUNE SAKLAMA Ücret (TL)
0-4°C Saklama (1 gün) 40
-20°C Saklama (1 gün) 40
-80°C Saklama (1 gün) 60
   
GENEL BİLGİLER ve DİĞER HUSUSLAR
  • Yukarıdaki listede yer almayan genel laboratuvar ve cihazların (Tartım cihazı, pH metre, çeker ocak, inkübatör, vorteks, manyetik karıştırıcı vb) kullanımı için talep olması durumunda, ilgili araştırmacı çalışma planını ve talebini yazılı olarak Merkeze iletir. Merkez Yönetim Kurulu en geç 2 hafta içerisinde talebi değerlendirerek tespit edilen ücreti başvuru sahibine kararı bildirir. Bu çalışma kapsamında başvuran araştırmacılar sarf malzemelerini ve ilgili cihazların kullanımdan kaynaklanan bakım ve onarım giderlerini kendileri tarafından karşılanır.
  • Fiyatlar tek analiz için geçerlidir. Paralel analizlerde her ölçüm ayrıca fiyatlandırılır.
  • Numune hazırlama, literatür tarama, yöntem geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları için analiz sorumlusu personel ile görüşülerek örnek gönderilmesi gerekir.
  • Protokollere dayalı analizlerde özel şartlar uygulanabilir.
  • Numune ve rapor gönderilmesi durumunda kargo giderleri analizi talep eden tarafından ödenir.
  • Analiz ücretlerine %18 KDV dâhil değildir.
  • Merkez Yönetim Kurulu analiz fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Ödemenin yapılacağı Hesap bilgileri:

BAİBÜ Döner Sermayesi Ziraat Bankası Bolu Şubesi

IBAN No: TR93 0001 0025 6447 0347 74 5015

Açıklama: BETUM - Analiz Hizmet Bedeli

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016